ظرفیت پذیرش دکتری ریاضی محض

ظرفیت پذیرش دکتری ریاضی محض در سال 1397:

روزانه - دانشگاه تهران - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی شریف تهران - 4 نفر
روزانه - دانشگاه اراک - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه اصفهان - گرایش جبر - 7 نفر
روزانه - دانشگاه الزهرا (س) تهران - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه بوعلی سینا همدان - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه بیرجند - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه تبریز - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه تربیت مدرس - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه تفرش - گرایش جبر - 7 نفر
روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه خوارزمی تهران - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه زنجان - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه سمنان - گرایش جبر - 6 نفر
روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه شاهد تهران - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شهرکرد - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه شهید باهنر کرمان - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه شهید بهشتی تهران - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه شهید چمران اهواز - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه شیراز - گرایش جبر - 4 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی سهند تبریز - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه کاشان - گرایش جبر - 7 نفر
روزانه - دانشگاه گلستان گرگان - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه گیلان رشت - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه لرستان خرم آباد - گرایش جبر - 1 نفر
روزانه - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش جبر - 7 نفر
روزانه - دانشگاه ملایر - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان - گرایش جبر - 3 نفر
روزانه - دانشگاه هرمزگان بندرعباس - گرایش جبر - 2 نفر
روزانه - دانشگاه یاسوج - گرایش جبر - 6 نفر
روزانه - دانشگاه یزد - گرایش جبر - 8 نفر
روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان - گرایش جبر - 3 نفر

روزانه - دانشگاه اراک - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه ارومیه - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه اصفهان - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه الزهرا (س) تهران - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه بوعلی سینا همدان - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه تبریز - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه تربیت مدرس - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - گرایش آنالیز - 1 نفر
روزانه - دانشگاه خلیج فارس بوشهر - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه خوارزمی تهران - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه رازی کرمانشاه - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه زنجان - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه سمنان - گرایش آنالیز - 8 نفر
روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - گرایش آنالیز - 12 نفر
روزانه - دانشگاه شاهد تهران - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شهرکرد - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه شهید باهنر کرمان - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شهید بهشتی تهران - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه شهید چمران اهواز - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز - گرایش آنالیز - 8 نفر
روزانه - دانشگاه شیراز - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان - گرایش آنالیز - 1 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی سهند تبریز - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه کاشان - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه گلستان گرگان - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه گیلان رشت - گرایش آنالیز - 3 نفر
روزانه - دانشگاه لرستان خرم آباد - گرایش آنالیز - 2 نفر
روزانه - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش آنالیز - 4 نفر
روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه مراغه - گرایش آنالیز - 9 نفر
روزانه - دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان - گرایش آنالیز - 8 نفر
روزانه - دانشگاه هرمزگان بندرعباس - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه یاسوج - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه یزد - گرایش آنالیز - 5 نفر
روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان - گرایش آنالیز - 4 نفر

روزانه - دانشگاه اراک - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه بناب - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش هندسه (توپولوژی) - 3 نفر
روزانه - دانشگاه تربیت مدرس - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه زنجان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 4 نفر
روزانه - دانشگاه سمنان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شاهد تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه شهید باهنر کرمان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه شهید چمران اهواز - گرایش هندسه (توپولوژی) - 4 نفر
روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز - گرایش هندسه (توپولوژی) - 6 نفر
روزانه - دانشگاه شیراز - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش هندسه (توپولوژی) - 3 نفر
روزانه - دانشگاه گیلان رشت - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش هندسه (توپولوژی) - 3 نفر
روزانه - دانشگاه یزد - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر
روزانه - دانشگاه پژوهشگاه دانش های بنیادی - گرایش هندسه (توپولوژی) - 4 نفر
روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 2 نفر

نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا همدان - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش جبر - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه تبریز - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - گرایش جبر - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه سمنان - گرایش جبر - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه شاهد تهران - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی تهران - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش جبر - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه کاشان - گرایش جبر - 4 نفر
نوبت دوم - دانشگاه گلستان گرگان - گرایش جبر - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش جبر - 3 نفر
نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش جبر - 2 نفر

نوبت دوم - دانشگاه ارومیه - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش آنالیز - 3 نفر
نوبت دوم - دانشگاه تبریز - گرایش آنالیز - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه سمنان - گرایش آنالیز - 4 نفر
نوبت دوم - دانشگاه شاهد تهران - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه کاشان - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه گلستان گرگان - گرایش آنالیز - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش آنالیز - 4 نفر
نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش آنالیز - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه یزد - گرایش آنالیز - 2 نفر
نوبت دوم - دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان - گرایش آنالیز - 3 نفر

نوبت دوم - دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه سمنان - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه شاهد تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر
نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر

پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران - گرایش جبر - 5 نفر
پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز - گرایش آنالیز - 5 نفر
پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران - گرایش آنالیز - 5 نفر
پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز - گرایش آنالیز - 5 نفر
پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران - گرایش هندسه (توپولوژی) - 5 نفر

پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز - گرایش جبر - 1 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - گرایش جبر - 2 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - گرایش جبر - 1 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه کاشان - گرایش جبر - 4 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش جبر - 3 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه اصفهان - گرایش آنالیز - 2 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه سمنان - گرایش آنالیز - 3 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - گرایش آنالیز - 1 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه کاشان - گرایش آنالیز - 1 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه لرستان خرم آباد - گرایش آنالیز - 1 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش آنالیز - 4 نفر
پردیس خودگردان - دانشگاه مازندران بابلسر - گرایش هندسه (توپولوژی) - 1 نفر