ظرفیت پذیرش دکتری زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی

ظرفیت پذیرش دکتری زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی در سال 1397:

روزانه – دانشگاه ارومیه – 6 نفر
روزانه – دانشگاه الزهرا در تهران – 3 نفر
روزانه – دانشگاه تبریز – 4 نفر
روزانه – دانشگاه تربیت مدرس – 3 نفر
روزانه – دانشگاه تهران – 2 نفر
روزانه – دانشگاه خوارزمی در تهران – 3 نفر
روزانه – دانشگاه شاهد در تهران – 4 نفر
روزانه – دانشگاه فردوسی در مشهد – 3 نفر
روزانه – دانشگاه لرستان در خرم آباد – 2 نفر
نوبت دوم – دانشگاه ارومیه – 3 نفر
نوبت دوم – دانشگاه تبریز – 2 نفر
نوبت دوم – دانشگاه فردوسی در مشهد – 1 نفر
پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تهران – 5 نفر
پردیس خود گردان – دانشگاه ارومیه – 5 نفر
پردیس خود گردان – دانشگاه تبریز – 3 نفر
پردیس خود گردان – دانشگاه خوارزمی در تهران – 3 نفر
پردیس خود گردان – دانشگاه لرستان در خرم آباد – 2 نفر