ظرفیت پذیرش دکتری زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

ظرفیت پذیرش دکتری زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی در سال 1397:

روزانه – دانشگاه بوعلی سینا در همدان – 2 نفر
روزانه – دانشگاه تربیت مدرس – 3 نفر
روزانه – دانشگاه تهران – 4 نفر
روزانه – دانشگاه خوارزمی در تهران – 3 نفر
روزانه – دانشگاه شهید بهشتی در تهران – 2 نفر
روزانه – دانشگاه فردوسی در مشهد – 3 نفر
روزانه – دانشگاه فردوسی در مشهد (محل انجام پروژه در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه) – 1 نفر
نوبت دوم – دانشگاه بوعلی سینا در همدان – 1 نفر
نوبت دوم – دانشگاه تهران – 1 نفر
نوبت دوم – دانشگاه شهید بهشتی در تهران – 1 نفر
نوبت دوم – دانشگاه فردوسی در مشهد – 1 نفر
پردیس خود گردان – دانشگاه خوارزمی در تهران – 3 نفر